Cele i korzyści ISO 27001

System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji zgodny z ISO/ IEC 27001

 

Międzynarodowy Komitet Normalizacyjny określił na etapie opracowywania standardu następujące cele normy ISO/ IEC 27001:

 • ustanawianie, wdrożenie, eksploatacja, monitorowanie, przegląd, utrzymanie i doskonalenie Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji (SZBI/ ISMS);

 • możliwość wykorzystania normy do oceny zgodności systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji przez zainteresowane strony wewnętrzne i zewnętrzne (certyfikacja);

 • pozostałe zależne od Organizacji, która podjęła decyzję o wdrożeniu wymagań ISO/ IEC 27001.

 

Korzyści z wdrożenia Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji SZBI/ ISMS:

 • minimalizacja ryzyka wystąpienia zdarzeń związanych z bezpieczeństwem informacji (w tym również kar)
  (pro-aktywna identyfikacja podatności aktywów informacyjnych, zagrożeń i ich skutków w odniesieniu do sterowania operacyjnego oraz definiowanie odpowiednich działań postępowania z ryzykiem w tym zabezpieczeń);

 • przygotowanie organizacji na incydenty związane z bezpieczeństwem informacji w tym, dzięki odpowiednim procedurom, skuteczne przezwyciężenie ich (efektywna odpowiedź na incydenty, minimalizacja ich wpływu na organizację);

 • wdrożony standard podnosi wiarygodność organizacji w oczach klientów, inwestorów i udziałowców (wszystkich interesariuszy);

 • pozytywny wpływ na ochronę i poprawę reputacji firmy i danej marki;

 • spełnienie coraz częściej występujących w prawodawstwie wymagań w tym zakresie, wymagań obecnych i potencjalnych klientów organizacji, a także ubezpieczycieli (certyfikat może wpłynąć na ograniczenie wysokości składki ubezpieczeniowej);

 • zapewnienie bezpieczeństwa interesom Klienta w wyniku poprawnie funkcjonującego systemu zarządzania informacją;

 • odpowiedni poziom jakości ochrony aktywów informacyjnych;

 • wzrost świadomości pracowników odnośnie bezpieczeństwa informacji;

 • zwiększenie przewagi konkurencyjnej organizacji na rynku.

Zapraszamy do zapoznania się z:

 • przebiegiem procesu wdrażania Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji (SZBI/ ISMS) [szczegóły];
 • informacjami o organizowanych szkoleniach z zakresu ISO/ IEC 27001 [szczegóły];
 • z naszą ofertą w zakresie ISO 27001 [kontakt]

 
 

Centrum Doradczo Szkoleniowe MALON Sp. z o. o.

Wrocław, ul. Józefa Piłsudskiego 74, budynek NOT
biuro@malongroup.pl
tel. (71) 789 08 41 lub 604 20 90 431
faks (71) 791 39 09


Back to Top