ISO 22000 – System Zarządzania Bezpieczeństwem Żywności

 

Pomoc konsultantów z Centrum Doradczo Szkoleniowego MALON w opracowaniu i wdrożeniu Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Żywności zintegrowanego z zasadami GHP/GMP – Good Hygienic/ Manufacturing Practice (Dobra Praktyka Higieniczna/ Produkcyjna), HACCP– Hazard Analysis and Critical Control Point (Analiza Zagrożeń i Krytyczne Punkty Kontroli) według wymagań ISO 22000 składa się z następujących etapów:

 • Przeprowadzenie auditu stanu zerowego na zgodność z normą ISO 22000 oraz przegląd działań prowadzonych w ramach programów dobrych praktyk higienicznych i produkcyjnych zalecanych w Codex Alimentarius i Prawie Żywnościowym
  Wyniki auditu przedstawione w Raporcie zawierają wykaz wszelkich rozbieżności z wymaganiami normy ISO 22000 i przepisów prawa żywnościowego oraz słabych i mocnych stron oraz zagrożeń i szans w działalności Organizacji w odniesieniu do bezpieczeństwa żywności (analiza SWOT);

 •  

 • Szkolenie kadry i pracowników Przedsiębiorstwa z zakresu wymagań normy ISO 22000, oraz metodyki budowy i wdrażania Systemu Zarządzania Bezpieczeństwa Żywności w Firmie.
  Wyjaśnienie kolejnych działań koniecznych dla wdrażania systemu oraz jego naczelnych zasad. W czasie trwania umowy pracownicy firmy szkoleni są z zasad GHP, GMP, HACCP (Codex Alimentarius), wymagań prawa żywnościowego oraz zagrożeń bezpieczeństwa żywności i zapobiegania im;

 •  

 • Określenie odpowiedzialności i uprawnień
  Określenie, udokumentowanie i zakomunikowanie zakresów obowiązków i uprawnień pracowników mających wpływ na bezpieczeństwo żywności w celu zapewnienia skuteczności funkcjonowania i utrzymywania Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Żywności (w szczególności kierownika oraz poszczególnych członków zespołu BŻ). Określenie odpowiedzialności i uprawnień do inicjowania i zapisywania działań;

 •  

 • Opracowanie Polityki Bezpieczeństwa Żywności Organizacji
  Określenie wraz z Najwyższym Kierownictwem oraz udokumentowanie Polityki Bezpieczeństwa Żywności Przedsiębiorstwa z uwzględnieniem zaangażowania w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa żywnościowego z uwzględnieniem specyfiki danej Organizacji w tym wymagań prawnych i komunikacji.

 •  

 • Określenie planowania bezpiecznych wyrobów/ usług, opracowanie i wykonanie:

  • programów wstępnych PRP;
  • opisu właściwości wyrobu.
   • identyfikacja surowców;
   • identyfikacja wyrobów gotowych;
   • identyfikacja sposobów wykorzystania produktów końcowych (zamierzone i niezamierzone spodziewane użycie);
  • schematów procesów;
  • analizy, identyfikacja zagrożeń;
  • określenia akceptowalnych poziomów;
  • szacowania ryzyka zagrożeń;
  • dokonanie wyboru i oceny środków nadzoru (zapobiegawczych);
  • ustanowienia operacyjnych programów wstępnych.(OPRP)
    
   UWAGA:

   • Podejście pierwsze: Konsultant przygotowuje dokumentację ww obszaru na podstawie informacji uzyskanych podczas wizyt w Organizacji i wywiadów z odpowiedzialnymi za dane działania pracownikami. Każdy nowo opracowany dokument jest weryfikowany i analizowany przez pracowników odpowiedzialnych za dany obszar oraz Konsultanta. Dopiero po uzyskaniu akceptacji pracowników i kierownictwa Konsultant rozpoczyna prace związane z wdrożeniem danego dokumentu (przeprowadzany jest instruktaż personelu);

   •  

   • Podejście drugie: Dokumenty są opracowywane przez pracowników wdrażającej system Organizacji na podstawie wskazań i informacji przekazywanych przez Konsultantów i Szkoleniowców CDS MALON. Opracowane dokumenty są weryfikowane przez konsultantów pod kątem wszelkiego rodzaju występujących w nich niedociągnięć i ich słabych stron. Na podstawie niniejszych uwag odpowiedzialni za opracowanie danego dokumentu dokonują stosownych zmian i poprawek.

   •  

  • Ustanowienie planu HACCP

   • identyfikacja Krytycznych Punktów Kontrolnych CCP;

   • określenie limitów krytycznych dla każdego Krytycznego Punktu Kontrolnego;

   • stworzenie systemu monitorowania Krytycznych Punktów Kontrolnych

   • określenie działań naprawczych po przekroczeniu wartości krytycznych dla każdego Krytycznego Punktu Kontrolnego;

   • wskazanie odpowiedzialności w zakresie monitorowania/ kontrolowania każdego Krytycznego Punktu Kontrolnego (CCP)
    o określenie miejsca zapisów z monitorowania/ kontrolowania
    Opracowywanie dokumentacji analogicznie jak w przypadku poprzedniego działania.

  •  

  • Określenie i udokumentowanie procesu realizacji bezpiecznych wyrobów/ usług, a w tym:

   • określenie systemu identyfikacji
   • przygotowanie skutecznego nadzoru nad niezgodnościami
    • działania naprawcze (korekcje, działania korygujące);
    • postępowanie z wyrobem potencjalnie niezgodnym;
    • wycofania wyrobów.
  •  

  • Opracowanie dokumentów systemowych (procedury, instrukcje, formularze) dotyczących obszarów:

   • nadzoru nad dokumentacją i zapisami systemu zarządzania;

   • postępowania z potencjalnie niebezpiecznymi wyrobami;

   • działań naprawczych;

   • wycofania wyrobów z rynku;

   • auditów wewnętrznych.

   Opracowywanie dokumentacji analogicznie jak w przypadku poprzednich działań.
    

  • Przeprowadzenie i określenie metod weryfikacji systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności

   • Sprawdzenie skuteczności kombinacji środków nadzoru;

   • Określenie sposobu nadzorowania monitorowania i pomiarów;

   • Określenie sposobu dokonywania oceny wyników indywidualnych weryfikacji oraz ich analizy;

   • Zapewnienie aktualizacji systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności.

  •  

  • Przeprowadzenie auditu wewnętrznego Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Żywności wdrożonego w Organizacji

   Wskazanie obszarów niezgodnych oraz nie w pełni efektywnych w stosunku do uregulowań (procedury, instrukcje, itp.). Przeanalizowanie przyczyn zidentyfikowanych problemów. Zaplanowanie działań oraz nadzorowanie ich realizacji wraz z oceną skuteczności (w przypadku zakończenia działań)

  •  

  • Przeprowadzenie przeglądu całego Systemu Zarządzania

   Ocena dotychczasowej skuteczności poszczególnych obszarów działania firmy, analiza wyników działań weryfikacyjnych, działań naprawczych i zapobiegawczych, analiza wyników działań aktualizacyjnych system, niezgodności i możliwości doskonalenia, ocena zaangażowania pracowników, analiza przydatności infrastruktury, ocena skuteczności komunikacji wewnętrznej i wymiany informacji.

  •  

  • Audit certyfikujący

   Gwarantujemy Państwu obecność konsultanta podczas auditu certyfikującego.
   Do obowiązków konsultantów Centrum Doradczo Szkoleniowego MALON będzie należało również ułatwienie komunikacji pomiędzy Państwa Przedsiębiorstwem, a jednostką certyfikującą.

   
   

  Centrum Doradczo Szkoleniowe MALON Sp. z o.o. oferuje pomoc szkoleniową oraz konsultingową przy projektowaniu, wdrożeniu, weryfikacji oraz nadzorowaniu i doskonaleniu Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Żywności zgodnego z wymaganiami normy ISO 22000.
   
  Ostatecznym celem pierwszych trzech działań (czyli: projektowania, wdrożenia i weryfikacji systemu) jest otrzymanie certyfikatu ISO 22000.
   
  Celem pozostałych dwóch działań (nadzorowania i doskonalenia systemu) jest pomoc w:

  • utrzymaniu certyfikatu ISO 22000 przez okres jego obowiązywania (m.in. poprzez przeprowadzanie okresowych auditów wewnętrznych, w tym mających na celu określenie stopnia gotowości do auditu nadzoru jednostki certyfikującej);

  • utrzymaniu tendencji ciągłego rozwoju Przedsiębiorstwa oraz jego działań mających na celu poprawę działań związanych z zarządzaniem Bezpieczeństwem Żywności.

   
   

  Centrum Doradczo Szkoleniowe MALON Sp. z o. o.

  Wrocław, ul. Józefa Piłsudskiego 74, budynek NOT
  biuro@malongroup.pl
  tel. (71) 789 08 41 lub 604 20 90 431
  faks (71) 791 39 09   

  ISO 22000
  Oceń nasz artykuł
Back to Top