EMAS (Eco-Management and Audit Scheme) – Europejski System Ekozarządzania i Audytu

 

EMAS – Europejski System Ekozarządzania i Audytu  – jest europejskim rozporządzeniem zawierającym wytyczne dla systemu zarządzania środowiskiem. EMAS został przyjęty przez Komisję Europejską w 1993 r., a wdrożony w 1995 r. Składa się z 18 artykułów oraz 8 integralnych i wiążących załączników, z których pierwszy stanowi międzynarodowa norma ISO 14001, tj. wymagania dla Systemu Zarządzania Środowiskowego. EMAS obowiązuje we wszystkich 25 Państwach Członkowskich Unii Europejskiej oraz w krajach z Europejskiego Obszaru Gospodarczego (European Economic Area), jednak przystąpienie do niego jest dobrowolne.
 

System powstał jako odpowiedź na rosnącą rolę globalizacji i scalania UE w celu utworzenia z niej obszaru silnie konkurencyjnego na rynku światowym w czasach ciągłego pogarszania się stanu środowiska naturalnego. Przepisy prawa w zakresie ochrony środowiska KE uznała bowiem za niewystarczające.
 

EMAS zakłada stworzenie instrumentu rynkowego, który byłby wzorcowy i jednocześnie dobrowolny. Wymagania w nim zawarte opierają się na zmniejszeniu szkodliwości oddziaływania na środowisko przy jednoczesnym rzetelnym i wiarygodnym sposobie informowania o działalności środowiskowej. Prawdziwość takiej informacji zatwierdzana jest przez niezależną organizację kontrolowaną przez Kraje Członkowskie. Rozporządzenie ponadto kładzie nacisk na uczestnictwo w EMAS zwłaszcza małych i średnich przedsiębiorstw oraz podobnie jak w przypadku innych norm dotyczących systemów zarządzania, podkreśla wagę doskonalenia systemu.
 
Korzyści wynikające z akredytacji systemu

Z wdrożenia Europejskiego Systemu Ekozarządzania i Audytu wynika wiele korzyści. Najważniejszymi są z pewnością oszczędności wynikające z obniżenia kosztów: energii i materiałów, wyposażenia i inwestycji, opłat za korzystanie ze środowiska i ewentualnych kar, ubezpieczeń i kapitału oraz kosztów pracy. Organizacje muszą wykazywać zgodność z przepisami prawnymi dotyczącymi ochrony środowiska, a także wymaganiami normy ISO 14001 oraz z pozostałymi wymaganiami EMAS. To z kolei wpływa na poprawę relacji z innymi przedsiębiorstwami, z klientami, administracją publiczną, organami kontroli i wreszcie – z mieszkańcami obszaru, na którym działa firma. EMAS zakłada także poprawę warunków w środowisku pracy, zwiększanie motywacji pracowników oraz ich czynny udział w ochronie środowiska za sprawą obligatoryjnych szkoleń, mających również na celu wzrost świadomości co do problematyki związanej z tym obszarem. Rzeczywiste funkcjonowanie wytycznych EMAS otwiera organizacjom drogę na nowe rynki i tym samym poszerza grono potencjalnych klientów.
 

Każde przedsiębiorstwo, w którym funkcjonuje System, legitymuje się logo EMAS oraz posiada deklarację środowiskową. Z jednej strony stanowią one o prestiżu organizacji i jej zaangażowaniu proekologicznym, a z drugiej – podkreślają obowiązek stosowania się do ścisłych wymagań i przestrzegania rozporządzeń prawnych. W rezultacie organizacja dysponuje skutecznym narzędziem marketingowym.
 

Kto może zarejestrować się w systemie EMAS?

Najmniejszym podmiotem, który może dokonać rejestracji w systemie EMAS jest obiekt, czyli: „cały grunt na geograficznie wydzielonym obszarze, podlegający kontroli zarządczej organizacji, obejmującej działania, wyroby i usługi, łącznie z całą infrastrukturą, wyposażeniem i materiałami”.
 

Pośród organizacji, które mogą przystąpić do rejestracji Komisja Europejska wyróżnia następujące (szczegółowo opisane na stronie systemu EMAS http://emas.gdos.gov.pl):

 1. Organizacje działające tylko w jednym obiekcie;

 2. Organizacje mniejsze niż jeden obiekt;

 3. Organizacje działające w różnych obiektach:

  • wytwarzające takie same lub podobne wyroby lub usługi;

  • wytwarzające różne wyroby lub usługi.

 4. Niezależne organizacje działające na ograniczonym obszarze zarejestrowane jako jedna wspólna organizacja;

 5. Organizacje sprawujące nadzór nad obiektami tymczasowymi;

 6. Organizacje, w przypadku których nie można prawidłowo określić konkretnego obiektu;

 7. Małe organizacje działające na określonym obszarze produkujące takie same lub podobne produkty lub usługi, starające się o indywidualną rejestrację;

 8. Instytucje publiczne.

 

Zapraszamy do zapoznania z informacjami odnośnie wdrażania EMAS
oraz naszą ofertą w tym zakresie


 

Back to Top

WAŻNY KOMUNIKAT

Szanowni Państwo,

Z przykrością informujemy, iż odnotowane zostały incydentalne próby podszywania się pod firmę Centrum Doradczo Szkoleniowe MALON Sp. z o.o. i sprzedaży certyfikatów ISO.
W celu uwiarygodnienia swojej oferty osoba dzwoniąca wskazuje adres naszej strony internetowej: www.iso.org.pl, jako adres do weryfikacji.

Uprzejmie informujemy, że Centrum Doradczo Szkoleniowe MALON Sp. z o.o. nie ma nic wspólnego z takimi praktykami i w naszej ocenie należy je traktować jako ewidentną próbę oszustwa i wyłudzenia.
W żadnym wypadku nie prowadzimy telefonicznej sprzedaży jakichkolwiek dokumentów.

Proszę mieć na uwadze, że oferowane w ten sposób certyfikaty są nieważne i nie będą honorowane przez inne organizacje lub Państwa kontrahentów.

Jednocześnie przypominamy, że w celu uzyskania certyfikatu ISO należy wdrożyć wybrany system zarządzania i podejść do niezależnego audytu przeprowadzanego przez Jednostkę Certyfikującą. Dopiero po pozytywnej rekomendacji Audytora i weryfikacji dokumentacji uzyskają Państwo legalny certyfikat.

Jednocześnie pragniemy zapewnić, że podejmujemy wszelkie niezbędne kroki prawne w celu zablokowania dalszego podszywania się pod naszą firmę i prowadzenia nieuczciwych działań.

Rzetelne informacje na temat naszej oferty i działań, które są konieczne do wykonania by otrzymać stosowny certyfikat uzyskają Państwo kontaktując się z naszym biurem:

Tel. (71) 789 08 41
Kom. 604 20 90 43
E-mail: biuro@malongroup.pl

WAŻNY KOMUNIKAT

Szanowni Państwo,

Z przykrością informujemy, iż odnotowane zostały incydentalne próby podszywania się pod firmę Centrum Doradczo Szkoleniowe MALON Sp. z o.o. i sprzedaży certyfikatów ISO.
W celu uwiarygodnienia swojej oferty osoba dzwoniąca wskazuje adres naszej strony internetowej: www.iso.org.pl, jako adres do weryfikacji.

Uprzejmie informujemy, że Centrum Doradczo Szkoleniowe MALON Sp. z o.o. nie ma nic wspólnego z takimi praktykami i w naszej ocenie należy je traktować jako ewidentną próbę oszustwa i wyłudzenia.
W żadnym wypadku nie prowadzimy telefonicznej sprzedaży jakichkolwiek dokumentów.

Proszę mieć na uwadze, że oferowane w ten sposób certyfikaty są nieważne i nie będą honorowane przez inne organizacje lub Państwa kontrahentów.

Jednocześnie przypominamy, że w celu uzyskania certyfikatu ISO należy wdrożyć wybrany system zarządzania i podejść do niezależnego audytu przeprowadzanego przez Jednostkę Certyfikującą. Dopiero po pozytywnej rekomendacji Audytora i weryfikacji dokumentacji uzyskają Państwo legalny certyfikat.

Jednocześnie pragniemy zapewnić, że podejmujemy wszelkie niezbędne kroki prawne w celu zablokowania dalszego podszywania się pod naszą firmę i prowadzenia nieuczciwych działań.

Rzetelne informacje na temat naszej oferty i działań, które są konieczne do wykonania by otrzymać stosowny certyfikat uzyskają Państwo kontaktując się z naszym biurem:

Tel. (71) 789 08 41
Kom. 604 20 90 43
E-mail: biuro@malongroup.pl