Proces wdrażania EMAS

Wdrażanie systemu EMAS w organizacji/ obiekcie

 

Poniżej przedstawiono poszczególne etapy wdrażania systemu EMAS w organizacji. W zależności od wielkości i złożoności przedsiębiorstwa proces ten może trwać od kilku do kilkunastu miesięcy:

 1. Decyzja o wdrożeniu SZŚ

  • istotne na tym etapie jest zaangażowanie najwyższego kierownictwa;

  • zakomunikowanie decyzji wszystkim pracownikom;

  • określenie celu wdrożenia systemu;

  • określenie nakładów i potencjalnych zysków.

 2.  

 3. Opracowanie planu działań i dobór zespołu wdrażającego

  • opracowanie harmonogramu wdrażania;

  • oszacowanie niezbędnych zasobów, dobór zaangażowanych osób;

  • określenie zasad współpracy z konsultantami;

  • powołanie przedstawiciela ds. SZŚ i szkolenia pracowników;

  • powołanie zespołu wdrożeniowego.

 4.  

 5. Identyfikacja aspektów środowiskowych i wymagań zewnętrznych

  • identyfikacja wszystkich problemów – bezpośrednich i pośrednich;

  • identyfikacja wymagań prawnych i innych obowiązujących w organizacji;

  • organizacje, które wcześniej dokonały przeglądu środowiskowego w ramach wdrażania normy ISO 14001 są zwolnione z tego obowiązku.

 6.  

 7. Opracowanie polityki środowiskowej – publicznie dostępnego dokumentu określającego intencje organizacji wobec środowiska

 8.  

 9. Opracowanie procedur systemowych – grupa 1
  Procedury określone w Załączniku I-A do Rozporządzenia EMAS, tj.:

  • procedura identyfikacji i oceny aspektów środowiskowych;

  • procedura wymagań prawnych i innych;

  • procedura identyfikacji potrzeb szkoleniowych i prowadzenia szkoleń;

  • procedura komunikacji;

  • procedura nadzoru nad dokumentacją;

  • określenie ról, zakresów odpowiedzialności i uprawnień pracowników.

 10.  

 11. Planowanie

  • cele i zadania środowiskowe;

  • program ich realizacji;

  • zaangażowanie zespołu wdrożeniowego;

  • określenie ról, zakresów odpowiedzialności i uprawnień.

 12.  

 13. Opracowanie procedur środowiskowych

  • procedury operacyjne;

  • procedura monitorowania i pomiarów;

  • procedura gotowości i reagowania na awarie;

  • określenie ról, zakresów odpowiedzialności i uprawnień.

 14.  

 15. Wdrożenie procedur środowiskowych

  • identyfikacja potrzeb szkoleniowych;

  • przeprowadzenie szkoleń;

  • zobowiązanie odpowiednich pracowników do działania zgodnie z określonymi sposobami postępowania.

 16.  

 17. Opracowanie procedur systemowych – grupa 2

  • procedura nadzoru nad zapisami;

  • procedura auditowania;

  • procedura działań korygujących i zapobiegawczych;

  • określenie ról, zakresów odpowiedzialności i uprawnień pracowników.

 18.  

 19. Sprawdzanie i korygowanie

  • okresowa ocena zgodności z wymogami prawnymi i innymi;

  • audyty wewnętrzne.

 20.  

 21. Przegląd zarządzania

  • analiza skuteczności SZŚ.

 22.  

 23. Opracowanie deklaracji środowiskowej

  • coroczna aktualizacja deklaracji.

 24.  

 25. Weryfikacja systemu i rejestracja organizacji

  • Akredytacja przez weryfikatora środowiskowego;
  • Wniosek o rejestrację w systemie.

W polskiej Bazie EMAS (stan na 22.04.2014 r.) figuruje 51 organizacji zarejestrowanych w systemie. Wśród nich m.in.: PGE Elektrownia Opole S.A., Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z o. o., Arctic Paper Kostrzyn SA czy Centrum Onkologii im. prof. Franciszka Łukaszczyka.
 
W Unii Europejskiej w EMAS akredytowanych jest około 4000 organizacji, zatrudniających około 1 mln pracowników. Są to m.in.: Honda, VW, Nestlē, Aventis, Vodafone, Siemens, T-Mobile, Osram.

 
 

Graficznie przedstawiony proces wdrażania Systemu EMAS

 
Proces wdrażania EMAS
 
 

Zapraszamy do współpracy w zakresie
wdrażania i rejestracji EMAS


 

Back to Top