ISO 14001 – System Zarządzania Środowiskowego

 

Centrum Doradczo Szkoleniowe MALON Sp. z o. o. oferuje pomoc szkoleniową oraz konsultingową przy projektowaniu, wdrożeniu, weryfikacji oraz nadzorowaniu i doskonaleniu Systemu Zarządzania Środowiskiem zgodnego z wymaganiami normy ISO 14001.
 

Ostatecznym celem pierwszych trzech działań (czyli: projektowania, wdrożenia i weryfikacji systemu) jest zapewnienie zgodności z wymaganiami normy środowiskowej, funkcjonowanie skutecznego systemu środowiskowego oraz otrzymanie certyfikatu ISO 14001 przez Przedsiębiorstwo.
 
Celem pozostałych dwóch działań (nadzorowania i doskonalenia systemu) jest pomoc w:

 • utrzymaniu certyfikatu ISO 14001 przez okres jego obowiązywania (w tym przeprowadzanie okresowych auditów oraz ocen zgodności z mającymi zastosowanie przepisami prawa oraz innymi wymaganiami, do których spełnienia Organizacja jest zobowiązana);

 • utrzymaniu tendencji ciągłego rozwoju Przedsiębiorstwa oraz jego działań proekologicznych.

Wdrażanie ISO 14001 – Systemu Zarządzania Środowiskowego

Pomoc w opracowaniu i wdrożeniu Systemu Zarządzania Środowiskowego opisanego normą ISO 14001 składa się z następujących etapów:

 • Przeprowadzenie auditu wstępnego i oceny zgodności z mającymi zastosowanie przepisami prawa i innymi, do których spełnienia Organizacja jest zobowiązana (audit stanu zerowego)
  Analiza działań oraz dokumentów dotyczących zarządzania środowiskiem pod kątem spełnienia wymagań prawa dotyczących ochrony środowiska oraz wymagań normy ISO 14001.

  Celem auditu jest zapoznanie się z sytuacją obecnie panującą w Państwa Organizacji, zidentyfikowanie i zapoznanie z procesami realizowanymi w firmie oraz określenie stopnia spełnienia wymagań prawa ochrony środowiska.
  Po przeprowadzonym audicie stanu zerowego i ocenie zgodności nasi konsultanci dostarczą Państwu raporty z auditu i oceny. Raporty te będą zawierały:

  • ocenę obecnej sytuacji w zakresie zarządzania środowiskowego;

  • ocenę zgodności działań z wymaganiami prawa ochrony środowiska;

  • wyniki przeprowadzonej analizy SWOT w odniesieniu do działalności firmy w aspekcie ochrony środowiska (słabe i mocne strony oraz szanse i zagrożenia).

 •  

 • Szkolenie Kierownictwa i Kadry z zakresu wymagań normy ISO 14001 oraz metodyki budowy i wdrażania Systemu Zarządzania Środowiskowego w Firmie.
  Wyjaśnienie kolejnych działań koniecznych dla wdrożenia systemu.

 •  

 • Wprowadzenie zmian organizacyjnych niezbędnych dla efektywnego funkcjonowania Systemu Zarządzania Środowiskowego.

  Przeanalizowanie uregulowań w zakresie podziału odpowiedzialności. Wprowadzenie niezbędnych zmian w schemacie organizacyjnym. Modyfikacje zakresów obowiązków, ustalenie nowych funkcji/ stanowisk dla wymaganych działań określonych w normie ISO 14001.

 •  

 • Opracowanie i ustanowienie Polityki Środowiskowej.

  Analiza strategii działania firmy zarówno na zewnątrz firmy (klienci, dostawcy i kooperanci, inne zainteresowane strony, środowisko naturalne), jak i w stosunku do wewnętrznych potrzeb firmy (uwzględnienie relacji z pracownikami, zasady podejmowania nowych zadań/ celów, potrzeba ciągłego doskonalenia i pracy zespołowej itp.)

 •  

 • Ryzyko i szanse

  Określenie kontekstu organizacji tj.:

  • zakresu systemu zarządzania środowiskowego,

  • czynników wewnętrznych i zewnętrznych, które mają lub mogą mieć wpływ na system zarządzania

  • istotnych stron zainteresowanych oraz ich wymagań, potrzeb i oczekiwań

  Przeprowadzenie oceny ryzyka i szans odnoszących się do zgodności i skuteczności systemu zarządzania środowiskowego oraz działań odnoszących się do tego ryzyka i szans

   

 • Aspekty środowiskowe

  Identyfikacja aspektów środowiskowych wraz z określeniem ich znaczenia

  • Określenie aspektów środowiskowych czyli elementów działalności firmy, jej wyrobów lub usług, które mogą wzajemnie oddziaływać ze środowiskiem (wywierać wpływ na środowisko)

  • Określenie wagi każdego ze zidentyfikowanych aspektów – czyli przeprowadzenie ich oceny za pomocą sprawdzonych metod i tym samym zidentyfikowanie znaczących aspektów środowiskowych

  •  

 • Cele, zadania i programy środowiskowe
  Ustalenie celów i zadań środowiskowych dla znaczących aspektów środowiskowych oraz zdefiniowanie programów ich realizacji

 •  

 • Dokumentacja systemu zarządzania środowiskowego
  Opracowanie, analiza i weryfikacja projektów dokumentów systemowych (procedur, instrukcji, formularzy) oraz ich wdrażanie – konsultacje
  Opisanie sposobów postępowania. Weryfikacja powiązań zawartych w poszczególnych dokumentach. Pomoc przy wdrażaniu procedur – usługi konsultingowe.
   
  Prace realizowane w ramach niniejszego etapu obejmują:

  • opracowanie i wdrożenie niezbędnych procedur sterowania operacyjnego

  • określenie metod pomiarów i monitorowania wpływów na środowisko oraz efektów działalności środowiskowej, stosowanych środków sterowania operacyjnego, a także zgodności z celami i zadaniami środowiskowymi oraz nadzorowanie ich realizacji

  • identyfikację potencjalnych awarii środowiskowych oraz metod przeciwdziałania im i procedur postępowania na wypadek wystąpienia incydentu ekologicznego

  • realizację ćwiczeń i/ lub symulacji z zakresu postępowania na wypadek wystąpienia awarii środowiskowej
    
   Dwa sposoby opracowywania dokumentacji systemowej:

  1. Wszystkie dokumenty są opracowywane przez Konsultantów CDS MALON na podstawie informacji uzyskanych w Przedsiębiorstwie poprzez przeprowadzenie wizji lokalnych oraz wywiadów z pracownikami odpowiedzialnymi za dany obszar. Weryfikacja projektów dokumentów polega na dokładnym ich przeanalizowaniu i omówieniu przez pracowników odpowiedzialnych za dany obszar wraz z Konsultantem odpowiedzialnym za dany projekt. Dopiero po uzyskaniu akceptacji pracowników i kierownictwa Konsultant rozpoczyna prace związane z wdrożeniem danego dokumentu (szkolenie personelu).

  2. Dokumenty są opracowywane przez pracowników wdrażającej system Organizacji na podstawie wskazań i informacji przekazywanych przez Konsultantów i Szkoleniowców CDS MALON. Opracowane dokumenty są weryfikowane przez konsultantów pod kątem wszelkiego rodzaju występujących w nich niedociągnięć i ich słabych stron. Na podstawie niniejszych uwag odpowiedzialni za opracowanie danego dokumentu dokonują stosownych zmian i poprawek.

 • Szkolenie pracowników
  Szkolenie z zakresu wymagań normy ISO 14001, ich wpływu na środowisko w tym zagrożeń środowiskowych oraz sposobów przeciwdziałania im.
  Celem szkolenia będzie podnoszenie świadomości ekologicznej wśród pracowników Organizacji.

 •  

 • Audit wewnętrzny
  Przeprowadzenie auditu wewnętrznego całego systemu zarządzania środowiskowego wdrożonego w Przedsiębiorstwie
  Przeprowadzenie auditu wewnętrznego dla poszczególnych procesów i działań występujących w firmie. Wskazanie obszarów niezgodnych oraz nie w pełni efektywnych w stosunku do uregulowań (przepisy prawa, procedury, instrukcje, etc.).

 •  

 • Działania poauditowe
  Zaplanowanie i wdrożenie po przeprowadzonym audicie systemu zarządzania odpowiednich działań korekcyjnych i korygujących
  Przeanalizowanie przyczyn zidentyfikowanych problemów. Zaplanowanie działań oraz nadzorowanie ich realizacji wraz z oceną skuteczności (w przypadku zakończenia działań).

 •  

 • Przegląd systemu przez kierownictwo
  Przeprowadzenie przeglądu Systemu Zarządzania Środowiskowego
  Ocena dotychczasowej skuteczności poszczególnych obszarów działania firmy (realizacja przyjętej strategii firmy, Polityki Środowiskowej, celów, programów i zadań środowiskowych), analiza wyników auditów wewnętrznych i działań korygujących i doskonalących, analiza niezgodności i możliwości doskonalenia, ocena zaangażowania pracowników, analiza przydatności infrastruktury, ocena skuteczności komunikacji wewnętrznej i wymiany informacji.

 •  

 • Audit certyfikujący.
  Gwarantujemy Państwu obecność konsultanta podczas auditu certyfikującego.
  Do obowiązków konsultantów Centrum Doradczo Szkoleniowego MALON Sp. z o. o. będzie należało również ułatwienie komunikacji pomiędzy Państwa Przedsiębiorstwem a jednostką certyfikującą.

Dotacje na wdrożenie systemu ISO 14001:

Jeśli są Państwo zainteresowani usługami związanymi z nadzorowaniem i doskonaleniem funkcjonującego już systemu ISO 14001 lub dopiero rozważają jego wdrożenie, zapraszamy do kontaktu z naszymi specjalistami pod numerem telefonu: (71) 789 08 41 lub drogą mailową: biuro@malongroup.pl
 

Zobacz przykładowe, oferowane przez nas szkolenia otwarte i zamknięte z zakresu ISO 14001:

Zachęcamy Państwa do bezpośredniego kontaktu z naszym biurem. Nasi pracownicy chętnie odpowiedzą na pytania, wyjaśnią szczegóły dotyczące naszych usług i pomogą dopasować najlepszą ofertę do Państwa potrzeb.

 
 

Centrum Doradczo Szkoleniowe MALON Sp. z o. o.

Wrocław, ul. Józefa Piłsudskiego 74, budynek NOT
biuro@malongroup.pl
tel. (71) 789 08 41 lub 604 20 90 431
faks (71) 791 39 09 

Back to Top