ISO 50001 – System Zarządzania Energią

 

Efektywne zarządzanie energią sprzyja osiągnięciu przez firmę sukcesu. Obniżenie kosztów jej zużycia to niższe koszty działania, a tym samym wzrost przewagi konkurencyjnej na rynku.
 
W czerwcu 2011 roku organizacja ISO opracowała międzynarodowy standard dotyczący zarządzania energią – normę ISO 50001:2011, Energy management systems – Requirements with guidance for use.

 

Standard ten powstał na podstawie Europejskiej Normy EN 16001:2009, Systemy zarządzania energią – Wymagania i wytyczne stosowania (w Polsce przyjętej jako PN-EN 16001:2009) oraz systemu zarządzania energią obowiązującego w Stanach Zjednoczonych.

 

Norma ISO 50001 (w Polsce przyjęta jako PN-EN ISO 50001:2012 Systemy zarządzania energią – Wymagania i zalecenia użytkowania) zastąpiła dotychczasową normę EN 16001 (PN‑EN 16001:2009). Główne różnice między normami pojawiają się w terminologii – w normie EN 16001 mówiło się przede wszystkim o aspektach energetycznych, które dopasowywały się głównie do kwestii ochrony środowiska zawartych w normie ISO 14001. Norma ISO 50001 skupia się zaś przede wszystkim na użyciu i zużyciu energii. Ustala tzw. bazowy poziom wykorzystania energii mający na celu zapewnienie poprawnego wyniku energetycznego, jak i uzyskanie efektywności energetycznej dzięki określeniu wskaźników zużycia i wykorzystania energii.

 

W 2018r. miała miejsce kolejna aktualizacja normy ISO 50001 (ISO 50001:2018). Do polskiego systemu normalizacji została ona wprowadzona we wrześniu uzyskując indeks: PN-EN ISO 50001:2018-09. Jest ona obecnie obowiązującym standardem będącym podstawą do wdrożenia oraz certyfikacji Systemu Zarządzania Energią.

 

Norma ISO 50001 została opracowana w odpowiedzi na potrzeby współczesnej gospodarki upatrującej w efektywnym zarządzaniu energią nie tylko możliwość rozwoju, ale i elementu przyczyniającego się do ochrony środowiska naturalnego. Systematyczne dążenie do poprawy efektywności energetycznej i użytkowania energii w każdej organizacji łączy się bowiem z jednoczesną redukcją emisji gazów cieplarnianych, przyczyniając się do wzrostu świadomości ekologicznej jej pracowników oraz interesariuszy.

 

Standard ISO 50001 to zbiór najlepszych praktyk pozwalających każdej organizacji na jak najskuteczniejsze i co ważne – ciągłe doskonalenie efektywnością zużycia energii przy zachowaniu zgodności z wymaganiami prawnymi i innymi, do których spełnienia dana organizacja jest zobligowana.

 
 

W normie ISO 50001 scharakteryzowano m.in.:

 • wymogi identyfikacji aktualnego oraz przewidywalnego zużycia energii;

 • wymogi dla wprowadzenia polityki energetycznej;

 • wymogi określające obszary znaczącego zużycia energii i plany redukcji jej zużycia;

 • wymogi wprowadzenia systemu monitorowania oraz mierzenia zużycia energii w ramach cyklu Deminga PDCA.

Przedsiębiorstwo wdrażające wymagania normy ISO 50001 jednocześnie opracowuje i wdraża politykę energetyczną oraz skupia swoją uwagę na szczególnie energochłonnych obszarach swojej działalności. Skłania tym samym kierownictwo do refleksji nad możliwością realnej redukcji zużycia energii, a co za tym idzie – obniżenia kosztów przedsiębiorstwa.

 
 

Dla kogo przeznaczona jest Norma ISO 50001?

System Zarządzania Energią wg Normy ISO 50001 może być wdrażany w organizacjach różnej wielkości, bez względu na rodzaj i branżę oraz obszar geograficzny, czy uwarunkowania kulturowe i społeczne. Jest ona szczególnie przydatna w tych organizacjach, które cechują się wysoką konsumpcją energii, jak np. firmy z branży budowlanej, transportowej itp. lub które zobowiązane są do respektowania wymogów dotyczących ograniczania emisji gazów cieplarnianych.
 
 

Korzyści wynikające z wdrożenia i certyfikacji SZE wg Normy ISO 50001:

 • efektywne zarządzanie energią w organizacji poprzez identyfikację i kontrolę nad energochłonnymi obszarami działalności;

 • ograniczenie wydatków na zużycie energii i co za tym idzie – zmniejszenie kosztów prowadzenia działalności;

 • stosowanie najlepszych praktyk w obszarze zarządzania i wykorzystywania energii;

 • redukcja emisji gazów cieplarnianych;

 • wzrost konkurencyjności;

 • zyskanie reputacji firmy jako dbającej o środowisko naturalne i społecznie odpowiedzialnej;

 • zgodność działania z wymogami prawnymi dotyczącymi emisji gazów cieplarnianych;

 • możliwość zintegrowania systemu zarządzania energią z innymi systemami (np. ISO 9001, ISO 14001, OHSAS itp.);

 • kompatybilność z normą EN 16001 zapewnia płynny i bezproblemowy transfer na normę ISO 50001.

 

Zapraszamy do współpracy w zakresie wdrażania
systemów zarządzania energią zgodnych z wymaganiami normy ISO 50001

 
 

Centrum Doradczo Szkoleniowe MALON Sp. z o. o.

Wrocław, ul. Józefa Piłsudskiego 74, budynek NOT
biuro@malongroup.pl
tel. (71) 789 08 41 lub 604 20 90 431
faks (71) 791 39 09 

Back to Top