Technika Analityczna SWOT

 

Analiza SWOT jest narzędziem służącym do wewnętrznej analizy przedsiębiorstwa i jego otoczenia w celu zoptymalizowania strategii zarządzania firmą bądź zbudowania nowego planu strategicznego. Przedmiotem analizy może być zarówno organizacja, projekt czy inwestycja, jak i dowolne zdarzenie z zakresu działalności firmy. Głównym celem analizy jest określenie aktualnej pozycji badanego przedmiotu i jej perspektyw, a wraz z tym najlepszej strategii postępowania. Sama nazwa SWOT pochodzi od pierwszych liter słów czynników klasyfikujących możliwości firmy:

 • Strengths (mocne strony organizacji, które należycie wykorzystane będą sprzyjać jej rozwojowi, a w chwili obecnej pozytywnie wyróżniające organizację w otoczeniu; są przewagą w stosunku do konkurencji);

 •  

 • Weaknesses (słabe strony organizacji, których nie wyeliminowanie bądź nie zniwelowanie siły ich oddziaływania będzie hamować rozwój organizacji; mogą nimi być: być brak wystarczających kwalifikacji, podziału zadań, złej organizacji pracy lub brak innych zasobów);

 •  

 • Opportunities (szanse – uwarunkowania, które przy umiejętnym wykorzystaniu mogą wpływać pozytywnie na rozwój firmy);

 •  

 • Threats (zagrożenia – czynniki obecnie nie paraliżujące funkcjonowania organizacji, ale mogące być zagrożeniem w przyszłości dla sprawności firmy).

 
W wersji graficznej analiza przedstawiana jest na osi współrzędnych lub w 4 ćwiartkach wpisana w oś współrzędnych:
 
Analiza SWOT
 
 
Rys.1 Wizualizacja analizy SWOT – graficzna prezentacja umożliwia zebranie wszystkich informacji na jednym wykresie co ułatwia spojrzenie na raport jako kompleksowy wniosek
 

Analiza polega na identyfikacji 4 wyżej wymienionych grup czynników, opisaniu ich wpływu na dalszy rozwój organizacji i odpowiednim wykorzystaniu w celu wzmocnienia strategii lub często wprowadzenia radykalnych zmian, niezbędnych do wzmocnienia pozycji na rynku. Analiza SWOT nie wymaga opisywania i wyodrębniania wszystkich czynników, wystarcza wskazanie kluczowych elementów, w oparciu o które dokonywana jest analiza. Na dalszym etapie prac ustala się skalę punktową, przypisującą wartości od np. -9 do +9 poszczególnym elementom, co ma ułatwić ustalenie priorytetowych czynników w każdej z grup. Największe trudności napotyka się przy ocenie czynników niewymiernych, takich jak np.: wizerunek firmy lub takich, gdzie brakuje konkretnych danych liczbowych, na podstawie których w jasny sposób dokonuje się klasyfikacji.

 
 
Przy poszukiwaniu punktu odniesień do poszczególnych grup czynników możemy zastosować 3 typy analizy, pamiętając jednak, żeby ich nie mieszać ze sobą, lecz konsekwentnie stosować jeden punkt odniesienia:

 • historyczny – gdzie stan obecny porównujemy ze stanem minionym, np. sprzed roku;

 • normatywny – stan obecny odnosimy do tego, co powinno być;

 • międzyprzedmiotowy – punktem odniesienia jest średni poziom konkurencji na rynku.

Analiza nie jest wolna od subiektywnych ocen obszarów trudnych do pogrupowania, co można jednak zminimalizować poddając dany czynnik ocenie zespołowej przez osoby postronne: specjalistów zewnętrznych czy konsultantów niezwiązanych emocjonalnie z firmą.

 
Najczęściej analiza SWOT prezentowana jest w formie graficznej w postaci tabeli.
 

Szczegółowa analiza zasobów i możliwości firmy służy do wyznaczania siły przedsiębiorstwa na rynku. Świadomość własnych mocnych i słabych stron ma podstawowe znaczenie w kształtowaniu realistycznej rynkowej strategii przedsiębiorstwa.
 

Firma, która w porównaniu z konkurentami wykazuje więcej silnych, niż słabych punktów, ma większe możliwości wykorzystania stwarzanych przez otoczenie szans oraz umocnienia lub obrony (w przypadku przewagi zagrożeń) dotychczasowej pozycji rynkowej.
 

Przeprowadzenie analizy SWOT zmusza do myślenia strategicznego, obserwowania zmian zachodzących w otoczeniu przedsiębiorstwa, tworzenia raportów i analiz, które są podstawą do formułowania scenariuszy możliwego kierunku rozwoju organizacji. Trafność analizy zależy w dużej mierze od doświadczenia zarówno analityka, jak i precyzyjnego opisu czynników SWOT. Jako wynik analizy otrzymujemy 4 listy cech organizacji: mocne i słabe strony, szanse (zjawiska, które należy rozwijać i doskonalić, bo mogą stać się wartością dodaną dla firmy) i zagrożenia (zdarzenia, których należy unikać, bo mogą osłabiać organizację). Na podstawie wyodrębnionych 4 list zakresów można dokonywać dedukcji o możliwych i realnych strategiach dla firmy.

 
 

Analizę SWOT można stosować do:

 • budowania planów strategicznych;

 • przeorientowania dotychczasowego kierunku działalności firmy;

 • wypracowania priorytetowego kierunku działania dostosowanego do zmieniających się warunków rynkowych;

 • rozpoznania sytuacji wewnętrznej i zewnętrznej organizacji, aby w przypadku wykrytych niedoskonałości wprowadzić programy naprawcze;

 • określenie kluczowych czynników, produktów, które mają decydujący wpływ na rozwój firmy, a potem umacnianie ich jako źródła przewagi konkurencyjnej;

 • punktu wyjściowego do tworzenia biznesplanów;

 • zapewnienia funkcjonowania jakości (szerokie zastosowanie w ramach norm ISO).

Analiza SWOT, ze względu na elastyczność, jest zależna od naszej inwencji i może być stosowana w najróżniejszych obszarach funkcjonowania człowieka.
 
 

Przykładowe zestawienie czynników analizy SWOT dla firmy usługowej może zawierać takie cechy jak:

 • mocne strony (uznanie klientów, własna marka, własna technologia, doświadczona kadra, zaawansowane rozwiązania informatyczne);

 • słabe strony (niska opłacalność, brak wystarczającej infrastruktury, brak reklamy);

 • szanse (wielość oferowanych produktów, których nie posiada konkurencja, dostęp do zasobów niedostępnych dla konkurencji, pomysł na marketing, rozwój branży na rynku);

 • zagrożenia (odchodząca kadra o wysokich kwalifikacjach, polityka cenowa konkurencji, koszty wewnętrzne firmy, nieefektywny serwis, zmiany w prawie).

Aby ułatwić zdiagnozowanie mocnych stron badanego przedmiotu, najlepiej odpowiedzieć sobie na kilka pytań, m.in.: W czym jako firma X jesteśmy najlepsi? Za co można nas pochwalić? Czego na pewno nie możemy się powstydzić?

Mocne strony to elementy, które są przewagą konkurencyjną wobec innych, eksponuje się je w ofertach i reklamie, są najważniejszym pozytywnym elementem dla odbiorców.

 

Wypisując słabe strony firmy, czyli te czynniki, które utrudniają efektywne działania, można zacząć od zadania sobie pytań: W czym są ode mnie lepsi konkurenci? Co hamuje rozwój mojej organizacji? Co stwarza bariery we wzmocnieniu pozycji na rynku?

Im więcej wypiszemy słabych stron, tym większa szansa na ich zminimalizowanie lub w ogóle wyeliminowanie Oszukiwanie samych siebie o braku słabych stron może zniekształcać obraz analizy i nie pozwalać na rzeczywiste wnioskowanie, co w konsekwencji prowadzi do budowy fałszywego obrazu stanu obecnego.
 

Analizując szanse i zagrożenia trzeba wypisać wszelkie pomysły jakie przychodzą nam do głowy, bowiem każdy z uczestników organizacji ma inną wiedzę, perspektywę widzenia, różne informacje od klientów i każdy pomysł na rozwój może okazać się słuszny.

 
 

Zapraszamy do współpracy w zakresie
realizacji analizy SWOT oraz szkoleń z nią związanych

 
 

Zachęcamy Państwa do bezpośredniego kontaktu z naszym biurem. Nasi pracownicy chętnie odpowiedzą na pytania, wyjaśnią szczegóły dotyczące naszych usług i pomogą dopasować najlepszą ofertę do Państwa potrzeb.
 
 

Centrum Doradczo Szkoleniowe MALON GROUP Sp. z o. o.
Wrocław, ul. Józefa Piłsudskiego 74, budynek NOT
biuro@iso.org.pl
tel. (71) 789 08 41 lub 604 20 90 43

Zobacz także:


Back to Top