Model Doskonałości EFQM

Samoocena przedsiębiorstw w oparciu o Model Doskonałości EFQM – Europejska Nagroda Jakości.
 

European Foundation for Quality Management (EFQM) – Europejska Fundacja Zarządzania Jakością – została założona w 1988 roku przez czternastu ówczesnych liderów europejskiej gospodarki i zatwierdzona przez Komisję Europejską. Nadrzędnym celem tej organizacji było przyspieszenie akceptacji Zarządzania Jakością jako strategii osiągnięcia globalnej przewagi konkurencyjnej. Obok międzynarodowych koncernów (ABB, BASF, Daimler Chrysler, Hewlett-Packard, Nokia, Siemens, Xerox) na liście członków EFQM występują również firmy o zasięgu lokalnym, narodowym oraz instytuty badawcze wiodących europejskich placówek naukowych. Misją EFQM jest “Stanowić siłę napędową dla organizacji europejskich w dążeniu do doskonałości”.
 

Zamiast rekomendować pojedyncze metody doskonalenia przedsiębiorstwa, fundacja rozwinęła uniwersalny model oparty na doświadczeniu kilku większych europejskich przedsiębiorstw. Model Doskonałości EFQM to kompleksowe i zaawansowane narzędzie doskonalenia organizacji. Obejmuje on wszystkie najważniejsze obszary funkcjonowania organizacji i dokładnie określa, jakie wymagania powinno się spełnić w tych obszarach. Dzięki temu Model służy jako kompleksowe narzędzie samooceny i jednocześnie wzór doskonałości, do którego należy dążyć, podejmując odpowiednie działania w każdym z wyróżnionych obszarów. Samoocena uświadamia organizacji jej silne strony oraz pozwala zidentyfikować obszary, które należy doskonalić. Model Doskonałości EFQM nie narzuca ani nie sugeruje gotowych rozwiązań, dopuszcza natomiast wiele sposobów podejścia do osiągnięcia trwałej doskonałości we wszystkich aspektach działalności organizacji. Podejście do zarządzania sugerowane przez Model opiera się na następującym założeniu:
 
Doskonałe rezultaty dotyczące wyników działalności, klientów, pracowników i wpływu na społeczeństwo osiąga się poprzez przywództwo będące motorem dla formułowania polityki i strategii, zarządzania ludźmi, partnerstwem i zasobami oraz procesami.
 

Model Doskonałości EFQM jest elastyczny i może być stosowany przez różnej wielkości organizacje, działające zarówno w sektorze publicznym, jak i prywatnym. Stosowanie Modelu ułatwia wdrożenie nowoczesnego systemu zarządzania i dalsze doskonalenie organizacji dzięki:

 • uzyskaniu poglądu na całość organizacji;

 • identyfikacji mocnych stron organizacji i obszarów do poprawy;

 • możliwości sprawdzenia efektywności podejmowanych działań;

 • możliwości porównywania się z innymi organizacjami;

 • pomocy w identyfikowaniu i dzieleniu się najlepszymi praktykami w obrębie organizacji;

 • zwiększeniu zaangażowania pracowników w ciągłe doskonalenie;

 • poprawie wewnętrznej komunikacji oraz integracji różnych inicjatyw projakościowych i usprawniających.

Technika samooceny przedsiębiorstwa, z punktu widzenia jakości, jest bardzo użyteczna dla każdej jednostki organizacyjnej, pragnącej rozwijać i kontrolować wprowadzanie koncepcji zarządzania EFQM.
 
W przedsiębiorstwie, które chce osiągnąć sukces rynkowy, samoocena powinna stać się stałą, systematyczną działalnością.
 
 

Model Doskonałości EFQM obejmuje następujące obszary działalności przedsiębiorstwa:

 1. Przywództwo
  w jaki sposób zarząd i wszyscy kierownicy zachowują się i działają, aby inspirować i powodować zmiany kultury w kierunku nastawienia się na jakość;
 2.  

 3. Polityka i strategia
  czy polityka i strategia są formułowane, weryfikowane i udoskonalane zgodnie z koncepcją zarządzania EFQM;
 4.  

 5. Zarządzanie personelem
  w jaki sposób przedsiębiorstwo wyzwala pełny potencjał zatrudnianego personelu;
 6.  

 7. Zasoby
  w jaki sposób zasoby finansowe, informacyjne, materiałowe oraz stosowane technologie są efektywnie wykorzystywane dla wspomagania realizacji polityki i strategii przedsiębiorstwa;
 8.  

 9. Procesy
  jak krytyczne procesy są stosowane i kontrolowane w celu zapewnienia ciągłego doskonalenia przedsiębiorstwa;
 10.  

 11. Zadowolenie klientów
  jak klient ocenia jakość wyrobów i usług;
 12.  

 13. Zadowolenie pracowników
  jak pracownik ocenia korzyści płynące z zatrudnienia w przedsiębiorstwie oraz własny wkład w jego rozwój;
 14.  

 15. Wpływ na otoczenie
  jakie są związki przedsiębiorstwa z lokalną społecznością oraz oddziaływanie na środowisko naturalne;
 16.  

 17. Wyniki z działalności
  w jakim stopniu przedsiębiorstwo osiąga zaplanowane cele.

Dla klarownego zobrazowania, całość koncepcji EFQM została podzielona na dwie podstawowe grupy:

 • potencjału przedsiębiorstwa (obszary 1-5);
 • efektów przedsiębiorstwa (obszary 6-9).

Model EFQM przedstawiono graficznie w postaci schematu blokowego (Rys. 1). Z rysunku wynika, że satysfakcja klienta, zatrudnionych pracowników oraz wpływ na otoczenie są osiągane przez przywództwo (dyrektor generalny, dyrektorzy, kierownictwo przedsiębiorstwa), które określa oraz wprowadza politykę i strategię przedsiębiorstwa oraz zarządza personelem, jego zasobami i procesami, prowadząc w końcowym efekcie do osiągnięcia sukcesu.
 

Kryteria dotyczące efektów przedsiębiorstwa dają odpowiedź na pytania, co przedsiębiorstwo osiągnęło i osiąga dzięki odpowiedniemu wykorzystaniu swojego potencjału.
 

Dla nadania znaczącej oceny, przy przyznawaniu nagród i wyróżnień, została ustalona wartość procentowa poszczególnych dziewięciu kryteriów, którą następnie przełożono na ocenę punktową (Rys. 1). Maksymalna liczba punktów do osiągnięcia jest równa 1000.
 
 
Model Doskonałości EFQM
 
Rys. 1. Schemat blokowy samooceny przedsiębiorstwa w oparciu o Model Doskonałości EFQM.
 

Z rysunku widać, że zarówno potencjał przedsiębiorstwa, jak i jego efekty mają przypisane po 50% wartości. Największą wartość przypisano Zadowoleniu klientów.

 1. Zadowolenie klientów – 20% (200 pkt.);

 2. Zarządzanie personelem – 8% (80 pkt.) oraz Zadowolenie pracowników – 9% (90 pkt.). Zadowolenie pracowników jest efektem sposobu zarządzania personelem w przedsiębiorstwie i stąd oba te czynniki są ze sobą ściśle powiązane;

 3. Przywództwo – 15% (150 pkt.) i Wyniki z działalności – 15% (150 pkt.) jako trzecia, co do ważności oceny, grupa kryteriów, stanowiąca o ciągłości sukcesu przedsiębiorstwa;

 4. Procesy – 12% (120 pkt.) i Zasoby – 5% (50 pkt.) wykorzystywane do realizacji Polityki i strategii przedsiębiorstwa – 10% (100 pkt.);

 5. Wpływ na otoczenie – 6% (60 pkt.).

Na opisanym wyżej Modelu Doskonałości bazuje tzw. Macierz Doskonalenia Przedsiębiorstwa (MDP), w oryginale: Business Improvement Matrix (BIM), również opracowana przez EFQM. Pod nazwą każdego z 9 obszarów znajduje się 10 poziomów, które są uporządkowanymi w logicznym ciągu krokami prowadzącymi od zerowego (krok 1) do dobrego standardu działania (krok 10). Wewnątrz każdego obszaru, odpowiedni poziom (oznaczony kodem kolorowym, który następnie przenoszony jest na system punktowy) określa postęp w sensie:

 • zaadaptowania podejścia;

 • poziomu wdrożenia tego podejścia;

 • rezultatów osiągniętych dzięki użyciu tej metody.

Narzędzie to może dać natychmiastowy obraz, w jakim miejscu przedsiębiorstwo się znajduje oraz wskazać drogę do jego ciągłego doskonalenia.
 

Wydaje się, że samoocena przedsiębiorstw w oparciu o Model Doskonałości EFQM, w porównaniu z innymi systemami oceny, uwzględnia nieco bogatszy zakres zagadnień odnoszących się w sposób kompleksowy do różnorodnych działań na rzecz jakości. Kryteria Europejskiej Nagrody Jakości, które posłużyły jako wzorzec przy opracowywaniu zasad konkursu Polskiej Nagrody Jakości, rozszerzają koncepcję TQM o bardzo wiele czynników dotyczących zwłaszcza ogólnego obrazu ocenianej organizacji, włącznie z aspektami społecznymi i ekologicznymi. Te ostatnie nie są przedmiotem zainteresowania nagród Deminga i Baldrige’a. Dodatkowo kryterium “Wyniki z działalności” narzuca konieczność dokonania oceny m.in. poziomu konkurencyjności przedsiębiorstwa na rynku, a także jego zdolności sprostania oczekiwaniom udziałowców lub akcjonariuszy. Podczas oceny bierze się również pod uwagę także czynniki pozafinansowe, takie jak choćby efektywny czas pracy czy produktywność.

 
 

Zapraszamy do współpracy w zakresie
wprowadzania wymagań modelu EFQM oraz szkoleń z nim związanych

 
 

Zachęcamy Państwa do bezpośredniego kontaktu z naszym biurem. Nasi pracownicy chętnie odpowiedzą na pytania, wyjaśnią szczegóły dotyczące naszych usług i pomogą dopasować najlepszą ofertę do Państwa potrzeb.

 
 
Centrum Doradczo Szkoleniowe MALON GROUP Sp. z o. o.
Wrocław, ul. Józefa Piłsudskiego 74, budynek NOT
biuro@iso.org.pl
tel. (71) 789 08 41 lub 604 20 90 43


 

Back to Top