Zrównoważona Karta Wyników (BSC)

 

BSC jest narzędziem wspierającym wdrożenie długookresowej, skutecznej strategii. System ten umożliwia orientację na najważniejsze aspekty przedsiębiorstwa i opiera się na podejmowaniu działań monitorujących oraz kontrolnych, co zapewnia efektywność realizowanych długofalowych działań. Ukierunkowanie BSC na czynności kontrolujące pozwala na szybsze zweryfikowanie błędów oraz podjęcie działań naprawczych.
 

Zrównoważona Karta Wyników jest skutecznym narzędziem umożliwiającym zachowanie spójności pomiędzy wyznaczonymi celami strategicznymi a realizowanymi przedsięwzięciami przez firmę.
 

BSC jest ponadto narzędziem często wykorzystywanym przez managerów ze względu na fakt, iż daje możliwość przedstawienia strategii za pomocą mierzalnych i realnych celów, zgodnych zarówno z misją, jak i wizją organizacji.
 

Osiągnięcie sukcesu ekonomicznego wynikającego z wyznaczonej strategii opiera się w znacznej mierze na odpowiednio wyznaczonych zadaniach. Zrównoważona Karta Wyników składa się z 4 perspektyw zorientowanych na elementy finansowe i pozafinansowe, umożliwiających określenie właściwych celów. Do perspektyw BSC zalicza się następujące płaszczyzny:

  • Finansową;
  • Klientów;
  • Procesów wewnętrznych;
  • Wzrostu i uczenia się (innowacji).

Perspektywa finansowa pozwala na wyznaczenie w strategii celów finansowych zapewniających odpowiednie długoterminowe efekty ekonomiczne. Do wskaźników tej perspektywy zaliczyć można takie mierniki, jak: wzrost wartości sprzedaży, zwiększenie udziału w rynku etc. Ważny aspekt perspektywy finansowej stanowi jej integralna rola w stosunku do celów wyznaczonych w kolejnych perspektywach Zrównoważonej Karty Wyników. Wskaźniki procesów wewnętrznych, wzrostu i uczenia się oraz klientów powinny być adekwatne do wskaźników finansowych.
 

Przy wyznaczaniu celów finansowych należy także zwrócić uwagę na fazę cyklu życia organizacji. Rodzaje efektów ekonomicznych są bowiem różne dla różnych faz cyklu życia. Przykładowo, dla nowych przedsiębiorstw rozpoczynających działalność ważnym aspektem stanowi utrzymanie się na rynku i zwiększanie udziału w sektorze. W firmach rozwiniętych duże znaczenie odgrywa z kolei zysk ekonomiczny, czy też stopa zwrotu z podjętej inwestycji. Natomiast dla organizacji dojrzałych celem finansowym jest maksymalizacja przepływów pieniężnych.
 

Wyznaczenie wskaźników w perspektywie klienta wiąże się przede wszystkim z weryfikacją grup klientów  segmentów rynku, na których firma funkcjonuje. Do perspektywy klientów wykorzystuje się mierniki określające udział firmy w rynku, obsługę i utrzymanie klientów, poziom satysfakcji klientów etc.
 

Perspektywa procesów wewnętrznych stanowi element łączący powyższe dwie płaszczyzny. Wskaźniki tej perspektywy koncentrują się na procesach, które są najważniejsze dla przedsiębiorstwa, a zatem opierają się zarówno na tworzeniu wartości dodanej dla klientów, jak i na podejmowaniu działań inwestycyjnych w nowe rozwiązania. Przykładami takich mierników są np.: poziom jakości produkcji, liczba nowych produktów etc.
 

Perspektywa wzrostu i uczenia się wymaga starannego i dokładnego wyznaczenia wskaźników. W płaszczyźnie tej zwraca się szczególną uwagę na kwalifikacje oraz umiejętności pracowników firmy. Od ich kompetencji oraz wiedzy zależy bowiem rozwój przedsiębiorstwa. Prawidłowo funkcjonujący w organizacji system informacyjny pozwala także na rozwój przedsiębiorstwa, dzięki odpowiednio szybkiemu dostępowi do informacji. Do mierników perspektywy wzrostu zalicza się np.: potencjał kadrowy, poziom motywacji, decentralizacji, możliwości systemów informacyjnych.
 
Na poniższym rysunku został przedstawiony graficzny obraz Zrównoważonej Karty Wyników.
 
 
Zrównoważona Karta Wyników BSC
 
Rys.1 Wizualizacja Zrównoważonej Karty Wyników (BSC)
 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie: D. Kuchta, R. Ryńca, Zrównoważona karta wyników i zrównoważona karta działań, Badanie operacyjne i decyzje, nr 3-4, 2007r.
 

Poprzez wyznaczone wskaźniki w BSC przedsiębiorca może lepiej koordynować strategiczne obszary firmy, wpływając tym samym na efektywność przeprowadzanych działań. Podejmowanie ciągłych czynności koordynujących oraz monitorujących pozwala nie tylko na szybszą weryfikację błędów, ale także na zmniejszanie prawdopodobieństwa ich występowania w przyszłości dzięki procesowi uczenia się organizacji.
 
 

Do korzyści wynikających ze Zrównoważonej Karty Wyników zalicza się:

  • Wyznaczenie całościowego obrazu przedsiębiorstwa w oparciu o 4 perspektywy narzędzia BSC;

  • Precyzyjnie określenie wskaźników realizacji strategii organizacji;

  • Efektywniejszą realizację inwestycji strategicznych;

  • Pozytywny wpływ na zaangażowanie pracowników;

  • Zapewnienie spójności pomiędzy różnymi obszarami przedsiębiorstwa;

  • Zwiększanie atrakcyjności i wartości firmy dla szerokiej grupy interesariuszy.

 
 

Zapraszamy do współpracy w zakresie
opracowywania i realizacji Zrównoważonej Karty Wyników oraz szkoleń z nią związanych.

 
 

Zachęcamy Państwa do bezpośredniego kontaktu z naszym biurem. Nasi pracownicy chętnie odpowiedzą na pytania, wyjaśnią szczegóły dotyczące naszych usług i pomogą dopasować najlepszą ofertę do Państwa potrzeb.
 
 

Centrum Doradczo Szkoleniowe MALON GROUP Sp. z o.o.
Wrocław, ul. Józefa Piłsudskiego 74, budynek NOT
biuro@iso.org.pl
tel. (71) 789 08 41 lub 604 20 90 43


 

Back to Top