System ISCC

 

Zgodnie z Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/28/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r. dotyczącej promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych, biopaliwa wykorzystywane na rynku UE muszą spełniać kryteria zrównoważonego rozwoju. Artykuł 17 Dyrektywy mówi przy tym, iż kryteria te odnoszą się nie tylko do surowców uprawianych na terenie Wspólnoty, ale i poza jej terytorium.
 
Zgodnie z Dyrektywą należą do nich:

 • ograniczenie emisji gazów cieplarnianych wynikających z wyko biopaliw i biopłynów do co najmniej 35% (przy czym od 1 stycznia 2017 r. będzie to co najmniej 50%, a od 1 stycznia 2018 r. co najmniej 60% dla biopaliw i biopłynów wytworzonych w instalacjach, które rozpoczęły produkcję 1 stycznia 2017 r. lub później);

 • wykluczenie terenów o wysokiej bioróżnorodności z produkcji biopaliwa i biopłynów;

 • wykluczenie terenów zasobnych w pierwiastek węgla z produkcji biopaliwa i biopłynów;

 • wyłączenie w produkcji biopaliw i biopłynów surowców pozyskanych z terenów, które z styczniu 2008 r. były torfowiskami;

 • konieczność uprawy surowców wykorzystywanych do produkcji biopaliw i biopłynów zgodnie z wymogami i normami określonymi w odpowiednich przepisach unijnych;

 • respektowanie praw pracowniczych i praw człowieka, w tym m.in. prawa do użytkowania gruntów, zakazu pracy przymusowej i obowiązkowej, prawa do jednakowego wynagrodzenia za pracę o tej samej wartości dla kobiet i mężczyzn, zakazu pracy dzieci itd.

Nałożony przez UE obowiązek respektowania kryteriów zrównoważonego rozwoju w praktyce oznacza więc konieczność wykazania m.in. przez producentów biomasy, że ich działalność jest nie tylko zrównoważona ekologicznie, ale stoi również w zgodzie z prawami człowieka i pracownika. Jednym ze sposobów wykazania spełniania powyższych zobowiązań wynikających z członkostwa w UE, jest wdrożenie i certyfikacja systemu ISCC.
 
System ISCC – International Sustainability & Carbon Certification – jest systemem certyfikacji łańcucha produkcji biomasy i biopaliw przeznaczonym dla:

 • uczestników procesu produkcji, np.: farm, plantacji, punktów odbioru, magazynów, uczestników fazy przekształcania, oraz

 • uczestników procesu dystrybucji, np.: dostawców, firm sprzedających oraz transportowych.

Standard ten zawiera sześć zasad, których spełnienie pomaga nie tylko prowadzić działalność w sposób ekologiczny, ale również (zgodnie z Dyrektywą) zachować odpowiednie warunki pracy i chronić zdrowie personelu zatrudnionego na farmach:
 
Zasada 1: Biomasa nie może być produkowana na terenach o wysokiej bioróżnorodności lub znacznej obecności węgla oraz torfowisk;
 
Zasada 2: Biomasa powinna być produkowana przy zachowaniu odpowiedzialności za środowisko, co obejmuje: ochronę gleby, wody i powietrza oraz stosowanie Dobrych Praktyk Rolniczych;
 
Zasada 3: Zapewnienie bezpiecznych warunków pracy poprzez szkolenia i edukację, stosowanie odzieży ochronnej oraz odpowiedniej i szybkiej pomocy w razie wypadku;
 
Zasada 4: Produkcja biomasy nie powinna stać w sprzeczności z prawami człowieka, prawami pracowniczymi i prawami do ziemi. Powinna wspierać zrównoważone warunki pracy oraz zdrowie pracowników, bezpieczeństwo oraz powinna bazować na odpowiedzialnych relacjach społecznych;
 
Zasada 5: Produkcja biomasy powinna stać w zgodzie z mającym zastosowaniem prawem krajowym i regionalnych oraz odpowiednimi umowami międzynarodowymi;
 
Zasada 6: Należy wprowadzić dobre praktyki zarządzania.
 
Powyższe zasady mają ponadto przyporządkowane kryteria podzielone na dwie grupy – te, których spełnienie jest konieczne oraz te, których spełnienie jest wymagane w co najmniej 60%. Ponadto, aby pomyślnie certyfikować wdrożony system ISCC, wymagane jest bezwarunkowe spełnienie wszystkich kryteriów przyporządkowanych zasadzie nr 1 (w odniesieniu do pozostałych zasad możliwe są wyjątki, w zależności od okoliczności oraz szczególnych warunków w danym kraju).
 
 

Co daje wdrożenie i certyfikacja systemu ISCC?

 • Certyfikat ISCC jest jednym ze sposobów wykazania spełniania wymagań zrównoważonego rozwoju nakładanych przez Dyrektywę 2009/28/WE – stanowi więc dowód działalności zgodnej z prawem unijnym;

 • System ISCC przyczynia się do: redukcji gazów cieplarnianych we wszystkich fazach produkcji biomasy i biopaliwa;

 • zapewnia zrównoważone wykorzystania gruntu;

 • zapewnienia ekologiczność upraw;

 • przyczynia się do ochrony środowiska;

 • zapewnia zachowanie zrównoważonych relacji społecznych, praw człowieka i praw pracowniczych;

 • większa konkurencyjność w handlu biomasą – krajowym oraz międzynarodowym.

Poza oczywistymi korzyściami wynikającymi z wdrożenia i certyfikacji Systemu ISCC, na jego znaczenie wpływa również fakt, iż oceniany jest on przez ekspertów jako godna zaufania, niezależna oraz uwzględniająca aspekty międzynarodowe metoda oznaczenia biomasy spełniającej kryteria zrównoważonego rozwoju. Niższe koszty certyfikacji związane z mniejszymi składami audytorskimi oraz przejrzyste zasady certyfikacji to dodatkowe aspekty przemawiające za jego popularnością.

 
 

Zapraszamy do współpracy przy wdrażaniu systemów ISCC

 

Zachęcamy Państwa do bezpośredniego kontaktu z naszym biurem. Nasi pracownicy chętnie odpowiedzą na pytania, wyjaśnią szczegóły dotyczące naszych usług i pomogą dopasować najlepszą ofertę do Państwa potrzeb.
 
Centrum Doradczo Szkoleniowe MALON Sp. z o. o.
Wrocław, ul. Józefa Piłsudskiego 74, budynek NOT
biuro@malongroup.pl
tel.: 71 789 08 41
mob.: 604 20 90 43
faks: +48 71 791 39 09

Źródła:

 • Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/28/WE z dnia 23 kwietnia 2009 dotycząca promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych;
 • Oficjalna strona internetowa ISCC: www.iscc-system.org.


Back to Top