RSPO (The Roundtable on Sustainable Palm Oil) – system certyfikacji oleju palmowego

 

Organizacja typu non-profit, zrzeszająca przedstawicieli z różnych środowisk związanych z produkcją oleju palmowego, w szczególności plantatorów, producentów oleju palmowego, handlowców, producentów towarów konsumpcyjnych, wykorzystujących olej palmowy do produkcji swoich wyrobów, detalistów, banki i inwestorów, przyrodnicze i społeczne organizacje pozarządowe.
 

Celem działalności RSPO jest wdrażanie i rozwijanie standardów zrównoważonej produkcji oleju palmowego i jego przetwarzania na całym świecie na każdym etapie łańcucha dostaw, zaczynając od plantatorów i producentów oleju palmowego, a na sprzedawcach detalicznych kończąc. RSPO skupia swoje działania na promowaniu wykorzystania oleju palmowego, pochodzącego z plantacji, które nie przyczyniły się do zniszczenia naturalnych ekosystemów, w szczególności wyginięcia rzadkich i zagrożonych gatunków zwierząt i roślin, oraz nie oddziałują negatywnie na ludność, zamieszkującą dany obszar, która może zachować swoje tradycyjne prawa i ma zapewnione odpowiednie warunki pracy (np. właściwe wynagrodzenie).
 

W ramach RSPO możliwa jest certyfikacja samych plantacji, jak i kolejnych ogniw przetwarzania oleju palmowego w całym łańcuchu dostaw. Dla plantatorów i producentów oleju palmowego opracowany został standard The RSPO Principles and Criteria for Sustainable Palm Oil Production, zawierający wymagania i wytyczne dla zrównoważonej produkcji oleju palmowego (wymagania prawne, ekonomiczne, środowiskowe, społeczne). Uczestnicy pozostałych etapów przetwarzania oleju palmowego mogą uzyskać certyfikację systemu na zgodność z wymaganiami standardu The RSPO Supply Chain Certification Standard (RSPO SCCS). Celem drugiego standardu jest integracja wszystkich ogniw przetwarzania oleju palmowego tak, aby zapewnić, że olej palmowy sprzedawany jako olej uzyskiwany z produkcji zrównoważonej pochodzi z certyfikowanych plantacji.
 

Standard The RSPO Supply Chain Certification Standard (RSPO SCCS) wyróżnia 4 możliwe systemy zarządzania produktami zawierającymi olej palmowy pochodzący z produkcji zrównoważonej, a mianowicie:

 1. Identify Preserved – organizacja musi zapewnić, że produkty certyfikowane są identyfikowalne w unikalny sposób do poszczególnych surowców i dostawców oraz zapewnić, że produkty certyfikowane są izolowane od wszystkich pozostałych produktów/ surowców. System powinien zagwarantować min. 95% niezanieczyszczonych produktów. Muszą być utrzymywane odpowiednie procedury nadzoru oraz prowadzone odpowiednie zapisy. Wymagana jest pełna separacja i identyfikowalność produktów RSPO i ich pochodnych w produkcie gotowym. Należy zapewnić, że certyfikowany olej palmowy pochodzi od jednego dostawcy z jednego identyfikowalnego surowca;

 2.  

 3. Segregation – organizacja powinna zapewnić i wdrożyć przejrzyste procedury i utrzymywać zapisy w celu przedstawienia dowodu, że produkty certyfikowane są traktowane oddzielnie od niecertyfikowanych włączając magazynowanie i transport. System powinien zagwarantować min. 95% niezanieczyszczonych produktów. Model ten ma zapewnić, że produkty certyfikowane pochodzą tylko z certyfikowanych surowców, dozwolone jest jednak mieszanie oleju palmowego i jego pochodnych z różnych źródeł. W związku z tym olej nie jest jednoznacznie identyfikowalny do jednego dostawcy (plantacji);

 4.  

 5. Mass Balance – organizacja powinna zapewnić zgodność pod względem masy produktów certyfikowanych na wejściu do zakładu i na wyjściu. System ten jest najmniej restrykcyjny. Pozwala na mieszanie produktów certyfikowanych z niecertyfikowanymi. Nie ma wymagań dotyczących osobnego przechowywania produktów RSPO. Kontrola dotyczy ilości zamawianych i sprzedawanych produktów RSPO i ich pochodnych;

 6.  

 7. Book and Claim – poprzez wdrożenie tego systemu organizacja wspiera produkcję zrównoważonego oleju palmowego poprzez kupowanie certyfikatów dla pewnych ilości oleju palmowego, używanego do produkcji. Brak kontrolowanego procesu.

Certyfikacja na zgodność z wymaganiami standardu The RSPO Supply Chain Certification Standard (RSPO SCCS) możliwa jest dla 3 pierwszych systemów i uzyskuje się ją w wyniku audytu trzeciej strony przeprowadzonego przez niezależną jednostkę certyfikującą.
 

Uzyskując certyfikat zgodności z wymaganiami standardu RSPO, organizacja daje dowód swojego zrozumienia i akceptacji wymagań określonych przez RSPO, przyczynia się do promocji produkcji oraz stosowania oleju palmowego pochodzącego ze zrównoważonej produkcji dla dobra ludzi i środowiska naturalnego.

Z początkiem grudnia 2014 roku organizacja RSPO opublikowała zaktualizowaną wersję standardu RSPO System Certyfikacji Łańcucha Dostaw (SCCS). Jest to pierwsza aktualizacja od listopada 2011r, a nowe wydanie standardu obowiązuje od 1 kwietnia 2015r.
 
Najważniejsze zmiany w nowym wydaniu standardu dotyczą przede wszystkim:

 1. Wprowadzenia w systemie IP i SG zasady osiągania 100% zawartości surowca certyfikowanego (nie jak dotychczas 95%) z uwzględnieniem definicji „małych komponentów”;

 2. Wprowadzenia obowiązku dokonywania corocznych przeglądów zarządzania (przez naczelne kierownictwo) systemu RSPO, posiadania opisu systemu rozwiazywania skarg zainteresowanych trzecich stron, oraz skrócenia czasu wymaganego dla przechowywania zapisów certyfikacyjnych z 5 do 2 lat;

 3. Wprowadzenia dwóch systemów dla prowadzenia Bilansu Masowego;

 4. Wprowadzenia jasnego wymogu prowadzenia audytów co 12 miesięcy (z uwagi na system e-trace);

 5. Wprowadzenia możliwości grupowej certyfikacji małych firm;

 6. Jasnego określenia podmiotów uczestniczących w handlu certyfikowanymi produktami olejów palmowych, a nie wymagających uzyskania osobnego certyfikatu RSPO.

 
 

Zapraszamy do współpracy przy wdrażaniu systemów RSPO

 

Zobacz przykładowe, oferowane przez nas szkolenia otwarte i zamknięte z zakresu RSPO:

Zachęcamy Państwa do bezpośredniego kontaktu z naszym biurem. Nasi pracownicy chętnie odpowiedzą na pytania, wyjaśnią szczegóły dotyczące naszych usług i pomogą dopasować najlepszą ofertę do Państwa potrzeb.
 
 

Centrum Doradczo Szkoleniowe MALON GROUP Sp. z o. o.

Wrocław, ul. Józefa Piłsudskiego 74, budynek NOT
biuro@malongroup.pl
tel. (71) 789 08 41 lub 604 20 90 431
faks (71) 791 39 09 

Back to Top